МАН‎ > ‎

Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт

Робота оформляється за схемою курсової (дипломної) роботи вищих навчальних закладів освіти.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок. Кожна робота складається п вступу, основної частини та висновків.

Завершують наукову роботу список використаної літератури (в алфавітному порядку) і додатки.

Кожен пункт плану потрібно починати з нової сторінки.

Оригінал друкується на папері формату А-4 (з використанням шифрів текстового редактора Microsoft Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом). Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

  • в одному рядку 60 + 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;
  • абзацний відступ 3-5  інтервалів;
  • на одній сторінці суцільного тексту 40 +2 рядки;
  • верхнє поле 20мм, праве - 10мм;
  • ліве нижнє довільне, але не менше 20мм;
  • заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ЛІТЕРАТУРА" друкуються великими літерами симетрично тексту. Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої - великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. До загального обсягу роботи не входять додатки, рисунки, таблиці, які займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. 
Першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки.

Кожна таблиця повинна мати свою назву, яка б відповідала її змісту. Назва і слово "Таблиця" починається з великої літери. Назва не підкреслюється.

Оформлення цитат. Після лапок або без цитатних посилань в квадратних дужках: [2, 34], де перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - на сторінку, де міститься цитата. Посилання на авторів та джерела, з яких, запозичуються матеріали або окремі результати, - обов'язкове.

Захист здійснюється на основі другого примірника.

Наукова робота обов'язково підлягає оцінці відповідними фахівцями (досвідченим вчителем, науковцем, спеціалістом певної галузі).

Робота повинна бути виконана державною мовою.

Більш детально:

http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/year-2015/basic-requirements-2015

Comments